اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی نمک تصفیه ایران:

۱- رئیس و عضو هیئت مدیره : مهندس علی اکبر ساداتی

۲- نایب رئیس هیئت مدیره : مهندس علی جلالی

۳- عضو هیئت مدیره و خزانه دار: خانم مهندس مریم زاهد

۴- دبیر هیئت مدیره : مهندس محمد ابریشم کار

مطالب مرتبط