سنتی یا کوبشی

قبل از احداث کارخانه های نمک تصفیه ، نمک خوراکی در کارگاههای سنتی و بدین ترتیب تولید میگردید که سنگ نمک ورودی از معدن پس از آسیاب شدن و سرند کردن به آن ید اضافه کرده و در کیسه های زرد رنگ روانه بازار مصرف میگردید.

این نوع نمک بعلت آنکه هیچگونه عمل خالص سازی روی آن انجام نمیگیرد غیر استاندارد بوده و مصرف خوراکی آن در دراز مدت عوارض نامطلوبی ایجاد مینماید

قبل از احداث کارخانه های نمک تصفیه ، نمک خوراکی در کارگاههای سنتی و بدین ترتیب تولید میگردید که سنگ نمک ورودی از معدن پس از آسیاب شدن و سرند کردن به آن ید اضافه کرده و در کیسه های زرد رنگ روانه بازار مصرف میگردید.

این نوع نمک بعلت آنکه هیچگونه عمل خالص سازی روی آن انجام نمیگیرد غیر استاندارد بوده و مصرف خوراکی آن در دراز مدت عوارض نامطلوبی ایجاد مینماید