اطلاعیه و آگهی

 [button link=”http://www.namak.ir/fa/wp-content/1.pdf” font=”0″]دانلود[/button] دستورالعمل اجرایی حد اقل ضوابط بر چسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 [button link=”http://www.namak.ir/fa/wp-content/uploads/salt.mkv” font=”0″]دانلود[/button] فیلم تبلیغاتی نمک

 [button link=”http://www.namak.ir/fa/wp-content/1.pdf” font=”0″]دانلود[/button] دستورالعمل اجرایی حد اقل ضوابط بر چسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 [button link=”http://www.namak.ir/fa/wp-content/uploads/salt.mkv” font=”0″]دانلود[/button] فیلم تبلیغاتی نمک