شرکت نمک سپیددانه شیراز

نام واحد: شرکت سپید دانه

نام برند: زندگی

فعالیت: نمک تصفیه


 

آدرس کارخانه: شیراز جاده کمربندی سروستان

تلفن:۵۲۲۳۷۲۰-۰۷۱۲، ۵۲۲۲۶۲۰، ۴-۵۲۲۶۶۰۳


 

آدرس دفتر مرکزی: شیراز ، خیابان قصر دشت، ساختمان پرتوی طبقه ۳ ولحد ۴

تلفن: ۶۰-۶۲۶۴۵۹۹ (۰۷۱۱)

نام واحد: شرکت سپید دانه

نام برند: زندگی

فعالیت: نمک تصفیه


 

آدرس کارخانه: شیراز جاده کمربندی سروستان

تلفن:۵۲۲۳۷۲۰-۰۷۱۲، ۵۲۲۲۶۲۰، ۴-۵۲۲۶۶۰۳


 

آدرس دفتر مرکزی: شیراز ، خیابان قصر دشت، ساختمان پرتوی طبقه ۳ ولحد ۴

تلفن: ۶۰-۶۲۶۴۵۹۹ (۰۷۱۱)